Textový průvodce stanicemi metra

Slovník pojmů

Pro účely jednoznačného výkladu a pochopení některých užívaných pojmů jsme se rozhodli vytvořit zvláštní slovník, kde vysvětlíme některé pojmy používané ve spojitosti s textovým průvodcem stanicemi metra.

Akustický majáček

Zvukové signální zařízení pro nevidomé. Oznamuje nevidomému určité místo a k tomu popřípadě i doplňující informace (u některých eskalátorů třeba směr jejich jízdy).

Automatické otevírání dveří

Na vysílačce VPN je tlačítko (podle číselného značení je to tlačítko 4), kterým se aktivuje automatické otevírání dveří. Pokud přijede do stanice souprava metra a aktivujete automatické otevírání dveří, ozve se zvukový signál a hláska 'otevření dveří aktivováno.' A všechny dveře soupravy se otevřou.

Bezpečnostní pás

Ve stanici metra na nástupišti je přerušovaný bílý pás, který určuje blízkost okraje nástupiště. Cestující nesmí za tento bezpečnostní pár vstupovat, pokud není souprava metra ve stanici a nemá otevřené dveře, neboť hrozí nebezpečí pádu do kolejiště. Bezpečnostní pás může být zvýrazněn reliéfně pro nevidomé, kteří se orientují pomocí bílé hole.

Eskalátory

Jezdící schody. Mohou být jen jedny (většinou u výstupu z vestibulu a jedou nahoru), dvoje (z nichž jedny obvykle stojí), Troje (jedny nahoru, jedny dolů a jedny stojí) a nebo dokonce čtvery vedle sebe (dvě dvojice eskalátorů).

Madlo eskalátorů

Gumový pás u eskalátorů, kterého je cestující povinen se držet.

Nástupiště

Prostor, kde zastavují soupravy metra ve stanici.

Orientační bod

Místo, které je při pohybu na trase snadno, rychle a zaručeně postižitelné, významným způsobem se odlišuje od všeobecné charakteristiky okolního prostředí a přináší zrakově postiženému novou informaci.

Orientační znak

Jev, který charakterizuje celkovou orientační situaci, zvyšuje subjektivní jistotu zrakově postiženého při pohybu na trase, přispívá k vytvoření představy o okolním prostředí a pomáhá určit vlastní stanoviště na trase. Na rozdíl od orientačního bodu nemusí být znak vždy k dispozici.

Označovač jízdenek

Označovací zařízení (většinou žluté barvy) k označení papírové jízdenky. Stroj na jízdence vyznačí viditelně také datum a čas označení, od kterého běží doba platnosti jízdenky. Nachází se v metru u vstupu do placeného přepravního prostoru, na nádražích ČD a v tramvajích a autobusech.

Placený přepravní prostor stanice

Placeným prostorem je prostor části vestibulu a nástupiště stanice. Placený prostor je ohraničen sloupky, které bývají zpravidla před eskalátory. Do placeného prostoru se musí vstupovat buď s platnou a označenou jízdenkou, nebo s jiným jízdním dokladem.

Signální pás

zvláštní forma umělé vodicí linie, která určuje nevidomému přesný směr chůze v definovaných případech, např. přístup od vodicí linie k označníku MHD nebo k přechodu pro chodce.

Tlačítko pro otevření dveří

U souprav metra se jedná o tlačítko na dveřích (z venkovní strany i zevnitř vagonu), kterým se otevírají tyto konkrétní dveře. Pro automatické otevírání dveří se dá použít i VPN vysílačka.

Varovný pás

Ooznačuje rozhraní mezi prostorem běžně přístupným a prostorem potenciálně nebezpečným. Z pohledu názvosloví prostorové orientace se za varovný pás považuje i zvýrazněný bezpečnostní pás na nástupišti.

Vestibul stanice

Pro potřeby tohoto průvodce se vestibulem rozumí prostor od placeného prostoru ohraničeného většinou sloupky až k výstupům. Z technického hlediska tedy pod pojem vestibul spadá i podchod s jednotlivými výstupy.

Vodící linie

Stavební prvek usnadňující pohyb nevidomých nebo slabozrakých po pěších komunikacích. Je tvořena spojnicí hmatných orientačních bodů sledující pěší komunikace. Vodicí linie můžeme rozdělit na umělé a přirozené.

 
WWW stránky projektu Textový průvodce stanicemi metra
http://tpm.nolimit.cz          tpm@iio.cz
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany (www.iio.cz)
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.